Art Debono Hotel, Γουβιά, Κέρκυρα 49100

Επαγγελματική Σχολή με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας

I.E.K. Κέρκυρας

26610 90030

iekker@mintour.gr

Art Debono Hotel

Γουβιά, Κέρκυρα 49100

08:30 - 15:30

Δευτέρα - Παρασκευή

I.E.K. Κέρκυρας

26610 90030

info@iek-kerkyras.edu.gr

Art Debono Hotel

Γουβιά, Κέρκυρα 49100

08:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Προυποθέσεις για εισαγωγή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,
 • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  Κάθε υποψήφιος, προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία χορηγείται από τις Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου και η σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ. και των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος 3 «ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ I.E.K.». Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην προκήρυξη.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών που εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2) και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας εκδοθείσα είτε από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β΄ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, τηλ. 210-3443243 είτε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό). Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34, Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709000.

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή Πιστοποιητικού Γέννησης

2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 1. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου, για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (βλ. Παράρτημα 1), και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2)

2.  Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.

3. Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα σε ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται αίτηση:

 • Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 • Στο δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού), ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης.

δ. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, ευκρινές φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ, ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης σε λειτουργία σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην οποία ο υποψήφιος αποδεικνύει παράλληλα και σχετική προϋπηρεσία, επιλέγει να μοριοδοτηθεί είτε για την ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης είτε για την προϋπηρεσία σε αυτή.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση υποψηφίων με προϋπηρεσία σε τουριστικό επάγγελμα στο παρελθόν, οι οποίοι σήμερα έχουν τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία, προσμετρώνται τόσο τα μόρια της προϋπηρεσίας σε επιχείρηση άλλη, πλην της δικής τους, όσο και τα μόρια ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης. 

2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 • Για την απόδειξη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

(Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. κέντρο 2313−331500/ Τμήμα Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ. 210-7277672). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

Για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους, οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. υποβάλλουν δικαιολογητικά ως ακολούθως:

 • Πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’ σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια διαμονής σε ισχύ, που έχει εκδοθεί για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.4251/2014 ή Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’ σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
 • Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δελτίο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής) ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής, Τουρκίας) θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Εσωτερικών κ.τ.λ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
 • Υποψήφιοι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

3.1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 11802/27.7.2007 aπόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547). 

3.2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων: 

 • Ο βαθμός του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα. 
 • Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

Για κάθε 200 οριστικοποιημένα ημερομίσθια ή ανά ένα έτος υπηρεσίας, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12) 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΕΤΗ

ΜΟΡΙΑ

0-199

0

Έως ένα (1) έτος

0

200-399

3

Από ένα (1) έως δύο (2) έτη

3

400-599

6

Από δύο (2) έως τρία (3) έτη

6

600-799

9

Από τρία (3) έως τέσσερα (4) έτη

9

800 και άνω

12

Από τέσσερα (4) έτη και άνω

12

γ. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με

ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους

γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1999, δηλαδή οι

γεννηθέντες από:

1/1/1999 έως και 31/12/1999

2 μόρια

1/1/1998 έως και 31/12/1998

4 μόρια

1/1/1997 έως και 31/12/1997

6 μόρια

 

δ. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια.

ε. Η πιστοποιημένη γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ. Η πιστοποιημένη γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα

ζ. Η ύπαρξη τουριστικής επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια του γονέα ή του

υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

4.1 Υποψήφιος που, βάσει των μορίων του, επιλέγεται σε περισσότερες από μία

ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής

του.

4.2. Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στα Ι.Ε.Κ. και στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και

www.mintour.gov.gr. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει

κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Σύνταγμα) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω fax (210-3736185). Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού.

4.3. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από την Υπουργό Τουρισμού και

α. Καταχωρούνται στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

β. Αναρτώνται στις Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού.

4.4. Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότητας καθορίζουν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει με απόφασή της η Υπουργός Τουρισμού.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως, ή μέσω ειδικά

εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής, η οποία χορηγείται από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχουν εισαχθεί, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά, σε αποκλειστικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων. Θέσεις που παραμένουν κενές μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, καλύπτονται από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με την σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων, ύστερα από νέα κατανομή. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, σε αποκλειστικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλε ο

υποψήφιος.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό Φορέα Υγείας ή

ιδιώτη Ιατρό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012

απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199).

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Ι.Ε.Κ.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Τμήματα με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των 15 ατόμων λειτουργούν μετά από σχετική απόφαση της Υπουργού Τουρισμού.

Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπόμενων στολών (στολή εργαστηρίου, στολή θεωρητικών μαθημάτων-εξόδου), ενδεχόμενων

εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλία), του ατομικού εξοπλισμού εργαστηρίων (π.χ.

μαχαίρια για την ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης) και οτιδήποτε άλλου

απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τα Ι.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 2156/ Β’ /2007) όπως και στην τήρηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και

εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης. Το εξάμηνο

Πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών, πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής), όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Αυθαίρετη διακοπή της πρακτικής άσκησης αποτελεί αιτία διαγραφής από το Ι.Ε.Κ.

Καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως

αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται

απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.

1599/1996 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν:

α) την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες

β) το φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλαν για την εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. γιατί θα τους ζητηθεί κατά την εγγραφή τους στην περίπτωση που κριθούν επιτυχόντες.

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω

εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 27.8.2018 έως και την Παρασκευή 14.9.2018, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 22910-42294,-5.

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920-25551-4, 23920-75919.

Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650-41997,-8, 22650-42394

Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2 ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης- Μάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.: 27510-20115, 27510-20127.

Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται Παραρτήματα 1, 2 ΚΑΙ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001……. (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

γ)με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του

CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του

EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL

INTERNATIONAL(CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL

INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level

C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –

CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening,

Reading, Writing, Speaking).

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)

C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,

Writing) (MasteryC2) και C2– LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του

CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level

C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening,

Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)

C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,

Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του

CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL

ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level

B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –

CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening,

Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)

Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,

Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL

International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την

απόδειξη της καλής γνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το

συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια

προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα

(σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το

προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας

χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο

επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)

αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.

DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris- Sorbonne Universite.

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης –

Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης –

Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης –

Επίπεδο Β2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται

στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό

Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του

πιστοποιητικού .

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)

αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe-Zertifikat C2: Groses Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen,

Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-

Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT Β2.

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

ΑΔΑ: Ω0Μ6465ΧΘΟ-6ΚΥ

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού

Ινστιτούτου Αθηνών)

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας

έως τον Ιούνιο 2014)

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν

αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα

(Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το

επίπεδο του πιστοποιητικού .

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)

αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΜΕΡΟΣ Β

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή Β2, αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι

τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

Σημείωση:

Σε περίπτωση απώλειας των τίτλων σπουδών από τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας ή σε περίπτωση που οι σχετικοί τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται και από σχετική βεβαίωση του φορέα έκδοσης του πτυχίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από

ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Της αλλοδαπής (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κ.λ.π)

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου

Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α΄),

μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4194/2013.

Τα ανωτέρα (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Η παρούσα Προκήρυξη, με τα Παραρτήματα 1, 2 και 3 αναρτάται στις ιστοσελίδες

www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.