Art Debono Hotel, Γουβιά, Κέρκυρα 49100

Επαγγελματική Σχολή με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας

I.E.K. Κέρκυρας

26610 90030

iekker@mintour.gr

Art Debono Hotel

Γουβιά, Κέρκυρα 49100

08:30 - 15:30

Δευτέρα - Παρασκευή

I.E.K. Κέρκυρας

26610 90030

info@iek-kerkyras.edu.gr

Art Debono Hotel

Γουβιά, Κέρκυρα 49100

08:30 - 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

" Ποιοτικές σπουδές Τουρισμού που οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία "

Επαναλειτουργία Σχολής Ξεναγών Εκπαιδευτικού έτους 2020/2021

Ένα πάγιο αίτημα της Κέρκυρας από το 2010 έως σήμερα ήταν η επαναλειτουργία της σχολής Ξεναγών.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Τουρισμού κο Μάνο Κόνσολα που επανασχεδιάζοντας την Δημόσια Τουριστική Εκπαίδευση επανένταξε το τμήμα των Ξεναγών στην οικογένεια του Ι.Ε.Κ Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού, έτσι από φέτος κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 θα επαναλειτουργήσει με 40 μαθητές.

Το Ι.Ε.Κ  Κέρκυρας το όχι μακρινό 2016 είχε 4 τμήματα με 85 μαθητές και στην ημέρα καριέρας συμμετείχαν 4 Ξενοδοχεία, το 2020 μέσα σε 4 χρόνια  14 τμήματα (Ι.Ε.Κ, Ξεναγοί, Μετεκπαίδευση) με τουλάχιστον 330 μαθητές και αύξηση 388 % και συμμετοχή στην ημέρα καριέρας από 67 Ξενοδοχεία. Αυτό δείχνει και αντικατοπτρίζει την δυναμική της Κέρκυρας, την αποδοχή από την κοινωνία αλλά και από τους επαγγελματίες  στο σπουδαιότατο κομμάτι του Τουρισμού.

Στο Ι.Ε.Κ Κέρκυρας όλοι μαζί, μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και Διευθυντής συνεχίζουμε χωρίς να βάζουμε ταβάνι σε πράξεις, έργα και σχεδιασμούς με μόνο μας όπλο την θέληση και τα πρέπει της κοινωνίας αλλά και την συμπαράσταση των φυσικών μας εταίρων, Αρχών και Φορέων του Τουρισμού.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103736345, 2103736133, 2103736134 και

2103736377

Fax.: 210 3736185

email: tm_xenagon@mintour.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 Αθήνα, 26/6/2020 Α. Π. : 9798

 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2022»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τον ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α΄ 283).
 2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112)
 3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2017 «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού….» (Α΄ 208)
 4. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» ( Α΄ 157).
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 6. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901)
 7. Την 13984/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα». (Β΄ 3017)
 8. Την 12360/12-7-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2532), όπως τροποποιήθηκε με την 7450/19-5-2020 όμοια, (Β΄ 2106) και ειδικότερα το άρθρο 3, παρ. 3 αυτής.
 9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./86/12391/25.6.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ.1) «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 251 (διακοσίων πενήντα ενός) ατόμων για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 – 2022».
 10. Την 9120/17.06.2020 εισήγηση (κατ’ άρθρο 24 παρ. 5 ε΄ του Ν.4270/2014, όπως ισχύει) της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. 11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1.  Την έγκριση λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
 2. Προκήρυξη εισαγωγής 40 (σαράντα) σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

 1. Στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

β. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον διαμένουν νομίμως στη χώρα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

 1. Τόσο οι υποψήφιοι Ελληνικής υπηκοότητας, όσο και οι υποψήφιοι που είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας αλλά και υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουν τυπικά αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Γ1/C1.
 2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών στην Σχολή, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι «ΤΙΤΛΟΙ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της παρούσας.

2.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)

 

Διαδικασία Επιλογής

 1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδαmintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του/της υποψηφίου/ας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση την οποία θα μοριοδοτηθούν. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και -σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής στην Σχολή Ξεναγών- την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο σπουδαστών της Σχολής.

Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα συμπληρώνονται από τους υποψηφίους τα κριτήρια,  από  την μοριοδότηση  των οποίων προκύπτει  ο τελικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο

4 (ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) της παρούσας.

 1. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι λαμβάνουν στο e-mail (ηλεκτρονική διεύθυνση), το οποίο έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
 2. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται προς εγγραφή προσκομίζουν στην Σχολή Ξεναγών Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ» (Ταχ. Δ/νση : ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , Τ.Κ. 491 00) εντός προθεσμίας 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του κεφαλαίου αυτού. Εκπρόθεσμη προσέλευση επιτυχόντος/ούσας για εγγραφή στην Σχολή Ξεναγών επάγεται απώλεια του δικαιώματος εγγραφής. Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/ α στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (3), οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατατάσσονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους και τις κενές θέσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων. Οι νέοι επιτυχόντες, οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής μετά την εκ νέου κατάταξη, προσκομίζουν στην γραμματεία της Σχολής εντός προθεσμίας 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων αποτελεσμάτων στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
 4. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2 (Ξένες γλώσσες) και αν αυτά είναι ίσα, ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1 (Τυπική εκπαίδευση). Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης η επιλογή γίνεται μετά από κλήρωση που πραγματοποιείται από Επιτροπή που ορίζει ο Υφυπουργός Τουρισμού.
 5. Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών ολοκληρώνεται τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Ξεναγών Κερκύρας του Υπουργείου Τουρισμού.

 

 

 

3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ EΓΓΡΑΦΗΣ

 

Για την εγγραφή οι επιτυχόντες υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού, βεβαίωση αντιστοιχίας και –

 

σε περιπτώσεις που η βαθμολογία δεν είναι στην 20βαθμη κλίμακα- βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας (τηλ.: 210-3442189 και 210-3443432) ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό). Τίτλοι σπουδών αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, που συνοδεύονται από την ως άνω βεβαίωση αντιστοιχίας του Υ.Π.Θ., αλλά όχι και από βεβαίωση αναγωγής/αντιστοίχισης βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας (όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω), αναγνωρίζονται απλώς ως ισότιμοι. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται μεν, αλλά δεν λαμβάνει μόρια που αντιστοιχούν στο πεδίο

«Βαθμός απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου» (δηλ. μονάδες βαθμού απολυτηρίου Χ 10).

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

(σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου άριστης γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών) και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 •  Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας ή μονογοεϊκότητας [μέλη πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)], Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (δηλ. όχι πέραν του τριμήνου προ της υποβολής) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.

Ως πολύτεκνοι γονείς νοούνται:

 1. Οι γονείς οι έχοντες την γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου

 

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σημείωση: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα

Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Ως γονέας/προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ` αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. Ενδεικτικές περιπτώσεις: Χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης. Γίνεται επίσης δεκτή και η περίπτωση της άγαμης μητέρας με ανήλικο τέκνο αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασκεί (ή ασκούσε εάν το τέκνο είναι πλέον ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών) εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα του τέκνου και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. Σε παράλειψη υποβολής του πιο πάνω συμπληρωματικού πιστοποιητικού του Πανεπιστημίου λογίζεται ως βαθμός πτυχίου το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή ο βαθμός 5 (πέντε). Ειδικά για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία της

 

βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται απλώς ως ισότιμος. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος λαμβάνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή τον βαθμό 5 (πέντε).

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

(σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου άριστης γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών) και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

 

3.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα) για την ισοτιμία αυτού.

 

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο) των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής της παρ. 2 του αρ. 14 του ν.710/1977 (Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας). Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
 • Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας ή μονογοεϊκότητας [μέλη πολύτεκνων/τρίτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)], Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο. (Ισχύουν επίσης όσα αναλυτικά ορίζονται ανωτέρω στο 3.1.2 της παρούσας)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

α. Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ1/ C1 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/255/98, (Β΄ 530)], ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

β. Για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους, οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. υποβάλλουν δικαιολογητικά ως ακολούθως:

 • Πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, προσκομίζουν άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’ σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, προσκομίζουν άδεια διαμονής σε ισχύ που έχει εκδοθεί για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.4251/2014, όπως ισχύει, ή Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’ σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
 • Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κ.τ.λ) γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δελτίο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής) ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής, Τουρκίας) θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Εσωτερικών κ.τ.λ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι ότι στις ως άνω περιπτώσεις, πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
 • Υποψήφιοι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1.  Η εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Ξεναγών γίνεται κατόπιν μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
 2. Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης προκύπτει από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

 

Α. Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση
Βαθμός απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου Μονάδες βαθμού

απολυτηρίου x 10

2. Ξένες Γλώσσες
α. Άριστη γνώση αγγλικής, αλβανικής, βουλγαρικής γλώσσας

(επίπεδο Γ2/C2)

100
β. Άριστη γνώση γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρουμανικής,     σερβικής,    αρμενικής,     ουγγρικής,     σλοβακικής,

τσεχικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

200
γ. Άριστη γνώση ρωσικής, τουρκικής, σουηδικής, εβραϊκής, πολωνικής, πορτογαλικής, ολλανδικής, δανικής, φινλανδικής,

νορβηγικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

300

 

δ. Άριστη γνώση αραβικής, ιαπωνικής, κινεζικής, κορεατικής, ινδικής (επίπεδο Γ2/C2) 400
Άριστη γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας μη αναφερόμενης στις

περιπτώσεις α., β., γ. και δ. (επίπεδο Γ2/C2)

50
3. Κοινωνικά κριτήρια
α. Πολυτεκνία – Τριτεκνία

Μέλη πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

β. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10 για έκαστη από τις περιπτώσεις α και β του

παρόντος κριτηρίου

 

 

Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Β. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση
α. Βαθμός πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μονάδες βαθμού

τίτλου x 10

β. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

αναγνωρισμένων της αλλοδαπής

 

100

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) 30
δ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα) 50
2. Ξένες Γλώσσες
α. Άριστη γνώση αγγλικής, αλβανικής, βουλγαρικής γλώσσας

(επίπεδο Γ2/C2)

100
β. Άριστη γνώση γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρουμανικής,     σερβικής,     αρμενικής,     ουγγρικής,     σλοβακικής,

τσεχικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

200
γ. Άριστη γνώση ρωσικής, τουρκικής, σουηδικής, εβραϊκής, πολωνικής, πορτογαλικής, ολλανδικής, δανικής, φινλανδικής,

νορβηγικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

300
δ. Άριστη γνώση αραβικής, ιαπωνικής, κινεζικής, κορεατικής,

ινδικής (επίπεδο Γ2/C2)

400
Άριστη γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας μη αναφερόμενης στις

περιπτώσεις α., β., γ. και δ. (επίπεδο Γ2/C2)

50
3. Κοινωνικά κριτήρια

 

α. Πολυτεκνία – Τριτεκνία

Μέλη πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

β. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10 για έκαστη από τις περιπτώσεις α. και β.

του παρόντος κριτηρίου

 

 1. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας μοριοδοτείται για κάθε γλώσσα, για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
 2. Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου ανά κατηγορία εκπαίδευσης προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στη Σχολή Ξεναγών με βάση τον πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία εκπαίδευσης, στον οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους.

5.   TΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Οι επιλεγέντες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα ανωτέρω αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή) στην Γραμματεία της Σχολής Ξεναγών Κερκύρας, Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», Τ.Κ. 491 00, συνοδευόμενα από 2 (δύο) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

 

Οι θέσεις των επιλεγέντων που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καλύπτονται –μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων- από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης μορίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

 

 

6.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας 2 (δύο) εκπαιδευτικών ετών.
 2. Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες.
 3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:

α) 945 διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και επισκέψεων στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής

β) 65 ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών γ) τις εργασίες-ξεναγήσεις

δ) τις γραπτές εξετάσεις

ε) τις τελικές προφορικές διπλωματικές εξετάσεις.

 1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (Β ΄2532 /2017), όπως ισχύει.
 2. Για τους σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις γραπτές και προφορικές διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών, εκδίδεται Δίπλωμα, με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σε όλη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/1977.

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΙΤΛΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α. ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΚΑ,

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΣΕΡΒΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ (Σύμφωνα με το παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ)

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN γ)με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

 

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

 

 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

 

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

 

 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .

 

 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

 

 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 

 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

 

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

 • GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)

 

 • C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2– LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
 • Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας     επιπέδου     Γ2    του    ν.     2740/1999,     όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ.
 • Δίπλωμα Alliance Française.
 • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – Οption Lettres ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας –
 • Diplôme de Langue et Littérature Françaises (Sorbonne II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: Diplôme d’ Etudes Françaises (Sorbonne II) Paris-Sorbonne Universite].
 • Diplôme Supérieur d’ Etudes Françaises (Sorbonne 3eme Degré) Paris-Sorbonne
 • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο
 • Certificat V.B.L.T. Niveau Professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2/) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

Άριστη γνώση (Γ2/C2/C2) :

 •  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig- Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 12.2011).
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 12.2011).
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen).

 

 • Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2/) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών).
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούτζια.
 • Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003).

 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2)αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2/C2) :

 •  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002).
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008).
 • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

 

στ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β. Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των

 

Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018- ΦΕΚ 38 Α΄)

 

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται ως εξής:

Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

η) ΑΛΒΑΝΙΚΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΣΕΡΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η γνώση των ως άνω γλωσσών (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της άριστης γνώσης των παραπάνω γλωσσών πρέπει να συνοδεύονται από:

 

 • βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

 • βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της οικείας γλώσσας σε άριστο επίπεδο

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας επιπέδου C2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον συνοδεύεται:

 

 • από βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία της οικείας χώρας, ή
 • εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου της οικείας χώρας ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας, ως έγκυρα αποδεικτικά της γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

 

Επίσης η άριστη γνώση όλων των γλωσσών αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
 • Με αναγνωρισμένο Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

Σημείωση: Σε περίπτωση που τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που παρέχει προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες πέραν της οικείας (π.χ. Ολλανδικό Πανεπιστήμιο που παρέχει προγράμματα σπουδών στην αγγλική) τότε ο τίτλος σπουδών πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση του Πανεπιστημίου για τη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος.

 • Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 ,
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφ’ όσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή και συνοδεύεται επιπλέον από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας (τηλ.: 210-3442189 και 210-3443432).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π

 

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Της αλλοδαπής (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κ.λ.π)

Τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις κ.λ.π. της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι  στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά τη θέση σε ισχύ του νέου «Κώδικα  Δικηγόρων»  (άρθρο  36, ν.4194/2013 /ΦΕΚ208/27.09.2013/τ.Α΄), από την 27.09.2013, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφ’ όσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ειδικά για τους τίτλους σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, γίνονται (σύμφωνα με σχετική νομολογία του Σ.τ.Ε.) δεκτοί τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

 

Η παρούσα απόφαση με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ